วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
62 หมู่ 6 ซอย บ้านหนองจันทร์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
เบอร์โทรศัพท์ 032-890416 เบอร์แฟกส์ 032-890417จัดทำโดย นางสาวมณีนันท์ พงษ์เถื่อน นางสาวสาวิตรี ลิ้นจี่ขาว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ